duminică, 30 martie 2014
 ARMANL’I  DI  DIANAVRA
              (   MACEDOROMANII  DE  OODINIOARA )

Cu eti tu napoi,
Ocl’i ma s-arucamu,
Armanlu ,cu duruti,
A lui oi, va-l  videmu…
      Pi-atntzia  nu-aveau  hori,
      Pi carigu casi-aveau!
      Pinsi tutu di dinpoi,
      Di chider-mplin’i  earau.
Ili videmu ca  giunatitz,
Tu chirolu  cai fu,
S-alumtau  tu atzeli  an’i,
Giunamia cai  tricu.
      Tu dzenura,di muntz,
      Nu-aveau bana  rahati:
      Muntele si-ul aveau,
      Di multi ori,carvati.
Cum bairi  di-albini,
Lilici-acupusesc,
Ti cu arad cali,
Tu campu-s  raspandescu,
      Tzi zaharea u-aduna
      Si-u poarta  lunga  cali:
      Tutu ase  si-armanlu,
      Alaga dzenuri s-vali.
Cu oi,mulari,cu  cal’i
Cu-avearea  lui  tzi-avea,
Pisti tut u-l  vidiai:
Pindu  cutriira!
      Balcani,tu lungu s-deaplatea
      Ramanl’i  alagau,
      Fara ca hoara s-aiba:
      Oamin’i libiri earau…
Ase cum fac  liletzal’i
Toamna  fug de la noi,
El’i  dipunau tu vali
Cu carvan’i  s-cu a lor  oi!
      Picurarl’i  tzi-alagau,
      S-carvanaritu-a loru,
      Fudzeau  toamna  ditu   bradz
      S-la  hiba   ma  licsoru.
Sopatli  tu  vali
Cu apa  cristalina,
Il’i pitritea  peaghalea,
Tu  noapti  i  lun’ina.
      Tu noptzi intunicati
      Candu  luna s-analtza,
       Niorl’i -s dipirau,
       Calea  l  lun’ina…
Candu val’i,  dzenuri ,cu an’i
Pisti tut alagau,
Locurli  ditu  Balcani
Canda a lor  erau.
       Fara  sal’i chinduresca,
       Varu ca s-la tzana  cali,
       Candu  toamna-s  bitisea,
       El’i dipunau tu vali.
Cum santu peani  di neau
Ti li spulbira  vintu,
El’i ase  s-alumtau,
Cu bana loru  ,tu  Pindu.
      Tzi ploi,tzi  furtuni  mari,
      Tzi visculi-aravdau!
      Ca meltzali  di pi-ncali
      Tzi  casa pi el’i u-au.
Lana,  tunas  di  el’i,
Tzi scoasa  di pi oi,
U lucrau cu arada,
In casa , tu  razboiu.
      Parpodz,buni tambari,
      Siacu,tortu si  flucati,
      Culpani  ti  samari…
      Earau di el’i  lucrati.
Prota  el’i cadu  parn’ira
Ca-s  faca  sculi-n casa,
Razboai,s-alti  luv’rii,
Fatzeau  s- poata s-ntzasa..
      S-atzel’i armani tzi-adrara
      Luvrii ti casa ,s-alti,
      Pi cadu el’i  ma deapoia,
      S-aleapsira   na parti.
Multi a loru  luv’rii,
Atutnzea ,tzi-adarau,
La panav’iri dusi:
Ca  emburi,  li vindeau.
     Atzea caliva  vecl’i
     Cu picuraru  stapanu,,
     Fita,tu-arda   l’ei,
     Comertzul  aramanu.
N-alumta era  bana,
Tutu tu ananghi-aflatz,
Pitu  cal’iuri carvanarl’i:
-Pitu ploi, furtni, maratz!
      Cum aza -atzeali  marfuri
      Tzi  ducu    funiculri,
     Tus-tu ma-natzal’i muntz:
      Sant di-asera  samari!
Hirili  v’iluaucioasi
Tzi facu cali’ura  scurti,
Santu di aseara cal’iuri,
Di carvanari ,batuti.
     Oamin’i  cu fapti mari,
      Bana nibitisita…
      Giunamea, a loru  fapti,
      Tu lumi   raspanditi.
Cu marili a loru fapti
S-dupa cumu s-alumtau:
Ca bun’i oameni,tu-alumti…
Tu lumi-a  loru, s-avdzau !
      Capl’ atzel’i  armani,
      Chiragiadz  mari earau,
      Candu tu atzelu  chiro,
     Tu  polimu  il’i dutzeau…
Ca  angarii,el’i,
Cu cal’i s-carotzi  implini,
La turtz el’i s-alumtau
S-l-atzeali  bizantini…
      La  Dunari,pi stanga,
      Tricura  ralu  mari,
      De-aco  , Marea  Egee,
      Pan-la  Ionoca  Mare…
Tricura-n  Europa,
Tu  Asia- alagara…
A  loru cali discl’isa:
S-tu  Afrca  caftara!
      Avutu,mari-si  puternic
     Armanlu  suflit  ari
     Si popularu tu limba,
     Ca  s-tu adetz  elu  pari.
Cridintza  tzi u ari
Di  papan’i  alasata,
Multu u-ari  pritzuita…
S-ninga  u-ari  pastrata
      Pi intindirea  mari,
     Tzi  raspananditz  earau:
      Na dzatzi  aista  a  nau,
      Ca  ligaturi  aveau…
Deapoia  atzel’i pasiadz
Ti marali  a loru  fapti,
La dadeau dicuratzii:
S-ninga  di-atzeali  analti!
     Ca  furtuna-l’i  videai
     Tu polimu candu  nadzeau
      Ma candu-s  rivultau,
      Frica  tu  tutz   bagau!
Tu sonea  lor ,tu-alumti,
Handos tor s- a la’sa…
A lor giunatic mari,
Tu lume-a  lor  s-avdza.
     Videmu  cum el’i tu lumi
     Parn’ira’ s-as  disteapta,
     Di lume-a lor , de-aco,
     A loru lumi m-aleapta!
Cumetzlu  lu-nflurira
S-tu arta el’i lucrara,
Ca  buni mistisugari,
Tu-atzelu  chiro s-lansara.
     Numai ase putura
     C-a  loru adetz aprinsi,
     Cati eti tricura
     Eali  s-hiba  ni-astinsi…
Di geaba  vrura  gretzal’i,
Ca s-nu-aiba  limba -n casa,
Ca s-alti lumi  di-aco!
Ca limba  loru s-u-alasa!
      Cridintza  lor ditu inimi,
      Ninga nu u-alasara,
      Alumta  loru  de-aco,
      Aza u –ncununara.
Candu,stramutatz  ditu  casi,
Di  gretzal’i tzi-s  turara
Ditu  Asia - tzea   N’ica
Si vrura  ca  sa-li chiara,
    S -candu usi mari , discl’isi,
    Ramanl’i  li-adarara:
    Atuntzea  muultz  di  el’i,
    Casili si-alasara.
Vara  dau  pamporii,
Tu largu di li mutriai,
V’ineu cali,pi apa:
Ca spuma  li   videai!
      Cata a nostu  steagu,
      Pi marili cu spuma
     V’ineau   multz  araman’i’
      Tu “ ROMANIA” muma.
Ma fratili rumanu
Multu  harhopu  aza pari,
Candu  pit- atzel  armanu,
Is  veadi  elu , cu hari!
      Ca  limbal’i, ca s-adetz
      Si alti , tzi cu an’i,
      Ninga  il’i santu  tzinuti
      Di fratzl’i   din  Balcani.
Aza cu tutz  deadunu,
Pisti  tutu iu  val’i  vedz,
Val’i  vedz, livendz   lucreaza:
De-a  loru  fratz  nul’i aledz.

      A u t o r
   A D A M     Z D R U0

Adamzdru.blogspot.ro


    
    


    
joi, 27 martie 2014            31 decembrie 2013

     ANUL NOU
                2013/2014

Craciunu-l trecui cu bine,
Astept anul care vine:
Ce vad la televizor,
N-o sa ne fie usor!
     Dragii nostril guvenanti,
     Senatori si deputati,
     Felu-n care ne-ati condos,
     Iata unde am ajuns!
Tara noastra-a fost bogata,
Nu mai e ca altadata,
S-au dus fabrici si uzine
Toate sunt pe maini straine…
     Nici agrcultuta  mare
     Nu este astazi in floare.
     Pe terenu asta mare
     E putina  irigare!
Nu avem locuri de munca
 Sin nu se creaza  inca!
Stiti,atunci la inceput,
S-a furat cat sa putut!
     Si-au facut forma legala,
     Ca sa nu dea socoteala!
     Si ca sa fiu mai concret:
     Contractele stau la secret!
Pentru anul viitor
N-avem un buget usor.
 Bugetul ne da de stire
 Ca el este cam subtire.
      Cred ca anul care vine
      N-o sa ne fie prea bine.
     El prevede taxe noui
     Ce le suportam tot noi
 Si-n trimestrul urmator
 Nu vom respire usor,
Ca acciza la benzina,
Ea va deveni  mai plina
     Si desi nu e dorita,
     Creste cu  noua la suta.
      Si  acum sa vezi matale:
      Pretul o s-o ia la vale…
Azi avem guvern frumos,
 C-un priministru falos
Si-l admir cu mult  elan
Cand apare pe ecran!
     Imi place s-aud ce spune;
     Dupa el,sunt toate  bune!
     Numai ca noul buget
     Colecteaza mai incet
Si-are de recuperat,
Sume mari de incasat,
De la cei ce-au fraudat
Sau altii care-au furat!
     Si alti debitori de rand,
     Ca nu le-a pus nici un gand!
     Macar sa ii ancheteze
     Banii sa-i reuperez…
El crede ca-i mai usor
Sa ia  banii dela popor!
Acea mare agentie,
Nu prea e la datorie.
     Cu regret azi se constata
     Ca treaba nu-i rezolvata:
     Debitele de-alta data
     Si  T V A returnata,
Chiar si debite curente…
Recuperarile sunt lente !
Pacat, ca  acesti samsari
Au salarii foarte mari!
     Dumnezeule,duh sfant,
     De ce-i mai tii pe pamant,
     Pe conducatorii-acei,
    Care sunt doar pentru ei,
Caci asa cum ne-au condus,
Vedeti tara unde-ajuns?
Asa dupa cum se stie
Miliarde  datorie,
     Care trebuiesc platite:
     Europa ne inghite!
     Acesti oameni prea inalti,
     Asa zisii,guvenanti,
Cand venira la putere,
Partidul ca sa prospere,
Si-au pus oamenii deoparte,
In funtiile mai inalte!
     I-au  pus pe ceilalti sa fuga...
     Ei  au inceput sa suga..
     Si astfel si-au pus in gand,
     Ca sa fure toti pe rand.
 Azi ,cele mai mari dosare,
Stau inchise in sartare
Si asteapta,cine stie:
Pote-apare-o amnestie?
     Alti au alta parere:
     Poate apare-o gratiere!
     Asfel tara noastra mare
     A ajuns azi  cersetoare!
F N I-ul ne  ajuta
Si mereu ne da valuta.
Institutia nu-i blanda,
 Pentru ca ne ia dobanda!
     Bugetul nu  poate creste!
     dar atunci,cine plateste?
     Raspunsul este usor:
     Acei oameni din popor!
Adica ,aceiasi: miza:
Sa mareasca iar:  acciza!


    ADAM  ZDRU
 Adamzdru.blogspot.ro
  
    

     
     
  
     .Frumoasa mare albastra,
     O privesti de pe fereastra:

   MAREA NEAGRA
De te uitzi mereu in larg,
Cum valurile mari se sparg,
Cum vuiesc ele-mspumate
Si le privesti  de departe:
Frumoasa mare  albastra
O privesti de pe fereastra!

      Ecoul lor le mai creste,
      Cand soarele le zambeste:
      De acumma  apele-s calde
      Oameni-ncep sa se mai scalde:
      Frumoasa   mare albasra,
     O privesti de la  fereastra!

Cand in zori,iarna apare
Si incepe-a  fi racoare,
Si  cand gerul, crapa  piatra,
De inghiatza  chiar si vatra:
De te uitzi de pe fereastra,
Marea nu mai e albastra!

      Vezi ca gerul a dat viatza,
      La  frumoase flori de ghiatza
      Si e vant,vijelios
      De-nghitza pielea  pe  os:
      De te uitzi de pe  fereastra,
      Vezi ca  marea  nu-i! albastra!

Daca  mergi pe o carare,
Cu iesire in spre  mare,
Vantul il auzi  sufland:
Te darama  la  pamant:
Daca te uitzi  pe fereastra,
Vezi ca marea nu-i albastra!

      Oamenii nu se mai vad,
      Ca afara e  prapad!
      Si e vijelie  mare…
      De-o vreme,nu e nici  soare:
      Daca te uitzi pe fereastra,
      Vezi ca marea nu-i albastra!
      Azi stie o lume intreaga,
      Ca marea noasra-i: MAREA NEAGRA .
              
        ADAM   ZDRU
           adamzdru.blogspot.ro

     

        Buc.nov.2012
ALT  PENSIONAR
  al parcului Sebastian

Vasile sta lenevit
Pe o banca oarecare....
Unde vrei tu sa ajungi,
Cu o burta-asa de mare ?
     Fa miscare,mai baiete
     Umbla,alearega pe jos,
     Fa gimnastica mai multa,
     Participa chiar la cros ...
Caci altfel,nu te vad bine,
Fa ,ca sa ajungi slabit:
Alta solutie nu ai:
Altfel ajungi la cutit!

ADAM ZDRU  Bucuresti   01/08/2013
            Daca te uitzi pe fereastra
            Vezi ca marea e albastra
            Nu va mai  ducetzi la mare
             Fara colac de salvare!
      
  MAREA   2

De cum soarele  apare
La mare-i,caldura-i mare,
Pe cer nu e nici  un nor,
Este  luna  lui cuptor!
      In oras e zgomot  mare
      Lumea  pleaca la plimbare.
      La mare lumea se duce,
.     Un loc pe plaje s-apuce!
Unii oameni vin la mare
De la mare-ndepartare,
Fug si se feresc de soare,
Ca la mare-i mai raacoare
      Cand e zi de sarbatoare,
      E aglomeratzie  mare!
      Om bogat sau om sarac,
      De n-ai loc  s-arunci un ac!
La frumoasa  mare albastra,
Imi  luai  si eu o traista,
Am umplut-o cu mancare
Si-am pornit direct  la  mare
     Nu stiu ce naiba se-ntampla,
     Ca la mare  hrana-i scumpa…
      Pentru o masa mai buna,
      Dai leafa de pe o luna!
Vantul fluera si rage
Valul  mari el il  sparge…
Am stat  nitzel la prajit.
Dar soarele  m-a  palit!
      Este  in  amiza mare,
      Soarele-ncalzeste  tare,
      E caldura,e vapae:
      Eu ma duc sa fac o baie!
Unii oameni merg in  larg
Unde valurile  se sparg,
Altzi  pe  la  mal  plutesc
Si jocul e  pitoresc.
      Incerc si eu sa innot,
      Dar  deodata: nu mai  pot!
      Am inaitat  nitzel,
      Dar  mi s-a pus un carcel!
Un val mare si rotund
M-a  bagat  nitzel la fund
Si atunci in disperare,
Am tzipat cu  gura  mare:
      Salvamare,salmavare:
      Adu-mi clac de salvare…
      Ce s-a intampla, nu stiu!
      Doar atata,ca sunt viu.
Din aceasta intamplare,
Concluzia e urmatoare:
Sa nu mai plecatzi la mare,
Fara colac  de salvare!

    ADAM  D  ZDRU